Palamós Ciutat Educadora

 • PALAMÓS

  El primer projecte Educatiu de Ciutat (PEC), va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el mes de febrer de 2009, com a resultat d’un ampli procés de debat i participació ciutadana.

  Després de vuit anys, i assolits molts dels objectius fixats per aquell document, Palamós va renovar el seu projecte educatiu l’any 2017.

  Igual que el primer PEC, és una eina amb la que volem avançar en els principis del moviment de Ciutats Educadores.

  Saber-ne més

  D’acord amb això, Palamós s’adhereix a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores l’any 2004, adoptant d’aquesta forma el compromís d’acostar la seva política a la filosofia i a l’ideari de les ciutats educadores.

 • Palamós ciutat educadora

 •  QUÈ ÉS UNA CIUTAT EDUCADORA?

  El moviment de les Ciutats Educadores recull plantejaments educatius que amplien les tipologies tradicionals d’agents educadors i situen la ciutat en un lloc destacat, entenent-la com un espai que ofereix moltes i molt diverses possibilitats formatives i d’experiències.

  • CONVOCATÒRIA I GENERACIÓ D’ACCIÓ
  • PARTICIPACIÓ
  • XARXES I MOVIMENT SOCIAL
  • INCLUSIÓ
  • COMPROMÍS
  • CREATIVITAT
  • INNOVACIÓ
 • què és una ciutat educadora

 • Saber-ne més

  Els fenòmens socioeconòmics del darrer quart del s. XX capgiren estructures i formes de funcionament que es consideraven inamovibles, sense que els esquemes socials, polítics o econòmics puguin resoldre la infinitat de conflictes en els que viu la societat actual. I això ha afavorit l’aparició de canvis de mentalitat sobre el fenomen educatiu.

  Un dels aspectes més destacats dels nous enfocaments del fet educatiu és que la família i l’escola, els dos pilars sobre els que tradicionalment reposava l’educació, han deixat de ser els únics transmissors de coneixement i valors, als que ara s’accedeix de forma constant i a través de mitjans molt diversos. És en aquest marc que cal entendre l’eclosió de la filosofia de les ciutats educadores.

  Les ciutats educadores volen créixer a través de l’educació i es pensen com agents que pel sol fet d’existir, ja eduquen. A través del seu urbanisme, la demografia, la pol•lució, els transports, la mobilitat, els espais públics, l’economia, l’orografia, les dimensions, les normatives, etc, etc, van proporcionant continuament informació i imbuint de sensacions la gent que hi viu.

  La ciutat educadora és un espai on l’educació és responsabilitat de tothom. De la societat, que ha de participar-hi activament i de l’administració que hi ha de jugar un paper de lideratge. Així, en aquest sentit, els Projectes Educatius de Ciutat, normalment, són fruit del desig de l’administració d’intervenir en el fet educatiu d’un municipi.

 • L’objectiu d’un PEC és disposar d’unes directrius que orientin l’activitat educativa donant relleu a aspectes globals.

 • un mica dhistoria Palamós

 • UNA MICA D’HISTÒRIA DEL MOVIMENT

  L’expressió “ciutat educadora” apareix en el marc del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat a Barcelona el 1990. En aquest congrés es genera el moviment que el 1994 es reafirma amb la creació de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.

  El principis d’aquest moviment es recullen en la Carta de Ciutats Educadores.

  Saber-ne més

  Arrel del que després s’ha identificat com la crisi educativa de finals del s. XX, intuïda ja a finals dels anys 60, el terme “ciutat educadora” es comença a gestar a partir de l’informe “Aprendre a ser”, encarregat per la UNESCO el 1972 a una comissió presidida per Edgar Faure.

  En aquest informe s’introduïa la idea d’unes noves bases educatives, tant en funció del desenvolupament econòmic i social, com en funció del desenvolupament personal dels individus.

  L’Informe Fauré

  L’Informe Fauré parla de la ciutat com escenari d’aprenentatge i d’experiències educatives. També hi apareix el concepte d’aprenentatge al llarg de la vida.

  A “Aprendre a ser”, se’ns presenten les ciutats com una ànima viva, un ambient i un context de vida i aprenentatge, i no només com un conjunt urbanístic o un grup d’individus.

  L'informe Delors

  Disset anys després, el 1989, la UNESCO publica un nou document conegut com informe Delors, que succeeix i dóna continuïtat als principis de l’anterior. Es tracta de l’obra “L’educació amaga un tresor”, que novament apunta la idea de les ciutats educadores.

  En aquest sentit, porta a pensar en una societat en la que tot pot ser motiu i ocasió per aprendre i desenvolupar les pròpies capacitats i marca el que, en aquell moment, es considera que han de ser els quatre pilars de l’educació del s.XXI:

  • Aprendre a conèixer.
  • Aprendre a fer
  • Aprendre a viure
  • Aprendre a ser
 • Aprendre a conèixer. Aprendre a fer. Aprendre a viure. Aprendre a ser.

 • CIUTAT EDUCADORA I PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

  Els Projectes Educatius de Ciutat (PEC), normalment són fruit del desig del’administració d’intervenir en el fet educatiu del municipi i es proposen fixar unes directrius que orientin l’activitat educativa al municipi, donant relleu a aspectes globals.

  Així, tot i NO SER EL MATEIX, el concepte de ciutat educadora i el de projecte educatiu tenen vincles molt estrets. La ciutat educadora correspon a l’ideal, l’horitzó al que volem tendir, la declaració d’intencions, mentre que el projecte educatiu és l’eina que fem servir per assolir en la mesura del possible aquest horitzó dibuixat per materialitzar el conjunt d’actuacions que concreten aquest ideal.

 • ciutat educadora i projecte educatiu

 • nucli impulsor

 • EL NUCLI IMPULSOR

  El projecte educatiu de ciutat es fonamenta en la participació ciutadana, personificada en el que s’ha denominat NUCLI IMPULSOR. Aquest Nucli Impulsor és un grup de ciutadans i ciutadanes que té el paper de mantenir una dinàmica d’impuls i de generació d’idees.

  Aquest grup de persones és l’ELEMENT FONAMENTAL que fa que aquest projecte sigui realment un projecte de ciutat en el que es dóna protagonisme a la població.

  Saber-ne més

  A grans trets, les funcions del Nucli Impulsor són:

  • Fer el seguiment del Projecte Educatiu de Ciutat.
  • Definir i prioritzar actuacions en el marc del PEC
  • Aconseguir complicitats amb entitats i societat civil per al desenvolupament dels projectes del PEC
  • Avaluar el grau d’assoliment dels objectius plantejats

  Funciona de forma plenària i també a través de comissions de treball que s’han creat per tractar temes concrets de forma més detallada. I col·labora directament amb la Secretaria Tècnica del projecte.

 • LA COMISSIÓ GESTORA

  Amb el PEC 2017 s’ha creat aquest grup de treball de caràcter permanent que regularà formalment la representació ciutadana,  la política i la tècnica dins del Projecte educatiu de ciutat,

  EL NUCLI IMPULSOR

  ESTÀ OBERT A LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM